Nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, Vân Đồn, Quảng Ninh. DTSD: 10905000 m2

posted Nov 19, 2010, 5:51 PM by Ky Vo
Nhượng quyền sử dụng đất lâm nghiệp, Địa chỉ:, Vân Đồn, Quảng Ninh. DTSD: 10905000 m2.
Comments