Server LINUX

http://www.faculty.ucr.edu/~tgirke/Documents/UNIX/linux_manual.html
ttp://www.hoctructuyen.org/khoa-hoc/linux.html
http://www.linuxhomenetworking.com/
http://www.server-world.info/en/
http://www.linuxdevcenter.com/
http://www.yolinux.com/

key: "linux command dictionary"
http://www.oreillynet.com/linux/cmd/
1 site khá nhiều lệnh của linux
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Dictionary/Linux-Dictionary.pdf
1 từ điển lệnh trong dòng lệnh của linux khá đầy đủ.
http://www.scribd.com/doc/3260540/Unix-Command-Dictionary
cơ bản về dòng lệnh.
http://more-unix-linux.blogspot.com/2007/02/red-hat-linux-complete-command.html - khá nhiều thứ hay.
key: "command list in linux"
http://www.ss64.com/bash/ - An A-Z Index of the Bash command line for Linux. alias Create an alias apropos Search Help .... Links to other Sites, full list of man pages, books; etc.....
http://www.pixelbeat.org/cmdline.html - A linux command line cheat sheet. ... strace -f -e open ls >/dev/null, List system calls made by command. •, ltrace -f -e getenv ls >/dev/null, List library ...
* site này có thuyết minh tương đối rõ ràng.
http://www.linuxdevcenter.com/linux/cmd/ - This directory of Linux commands is from Linux in a Nutshell, 3rd Edition. Click on any of the 379 commands below to get a description and list of available ...


Giới thiệu thêm 2 diễn đàn nổi tiếng về Linux
http://www.linuxquestions.org/questions/index.php
http://www.linuxforums.org/forum/
Một diễn đàn cho những ai đam mê âm nhạc và muốn tìm hiểu việc sử dụng các phần mềm hoà âm, phối khí, vân vân... trên môi trường Linux.
http://linuxmusicians.com/

Comments